Jdi na obsah Jdi na menu
 

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS O VZNIKU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮZ ROKU 2002

A STANOVY JAKO PŘÍLOHU TOHOTO ZÁPISU NAJDETE NA:

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=56292670&subjektId=247180&spis=888266Stanovy


Společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona a. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“).

Název společenství: Společenství vlastníků Moskevská 1111/1c,
Sídlo společenství: Moskevská 1111/1c, Havířov – Město, PSČ 736 01


Čl. I
Předmět činnosti

1) Předmětem činnosti společenství je správa, provoz a opravy společných částí budovy, vymezených způsobem stanoveným v zákoně a zabezpečování dalších činností spojených s provozem budovy.
2) Správou budovy se rozumí:
a) zajišťování provozu budovy a pozemku včetně technických zařízení
 a společných částí technických sítí, a to tak, aby společné části budovy byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k rádnému užívání bytů a nebytových prostorů v budově,
b) zajišťování oprav, údržby, rekonstrukcí a modernizací společných částí budovy včetně havarijní údržby,
c) zajišťování protipožárního zabezpečení budovy a jeho revize a  opravy,
d) zajišťování revizí a oprav rozvodů plynu, rozvodů elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody a provozu radiátorů ústředního vytápění, vzduchotechniky, výtahů, společné televizní a rozhlasové antény a ostatních systémů k příjmu
a rozvodu televizního a rozhlasového signálu, elektrických sdělovacích zařízení v budově a hromosvodů,
e) zajišťování revizí a oprav domovní kotelny či výměníkové stanice a dalších zařízení potřebných k vytápění budovy,
f) zajišťování prohlídek a čištění komínů,
g) plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou vlastníkům jednotek ze zvláštních právních předpisů v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke společným částem budovy,
h) zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou budovy a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k budově,
i) vybírání záloh od vlastníků jednotek ve výši dané usnesením vlastníků na pokrytí nákladů, spojených se správou společných částí budovy a pozemku, záloh na služby spojené s užíváním jednotky, popřípadě dalších plateb, pokud jsou z rozhodnutí vlastníků jednotek vybírány,
j) zajišťování vedení evidence plateb vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí budovy a pozemku, záloh na služby spojených s užíváním jednotky, popřípadě o dalších prostředcích, které jsou z rozhodnutí vlastníků jednotek vybírány,
k) vedení evidence nákladů vzniklých se zajišťováním správy budovy a pozemku,
l) vedení přehledu všech ostatních nákladů vztahujících se k budově a pozemku,
m) zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky vlastníků jednotek, svěřených společenství na úhradu nákladů spojených se správou a provozem společných částí budovy a provozem a úhradou služeb spojených s užíváním budovy a jednotek, s povinností oprávněných osob s nimi disponovat s péčí rádného správce cizího majetku a podle pokynů schválených vlastníky jednotek,
n) vyúčtování zálohových plateb na úhradu za služby pro jednotlivé vlastníky jednotek,
3) Na základě rozhodnutí všemi vlastníky jednotek zajišťuje společenství pojištění budovy a vybírání záloh na pojištění budovy, včetně vedení evidence plateb vlastníků jednotek na náklady pojištění.
4) Na základě rozhodnutí vlastníků jednotek zajišťuje společenství:
a) plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a společných částí budovy (dále jen „služby“), s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele přímo (např. dodávka elektrické energie nebo plynu do jednotlivých bytů a nebytových prostorů),
b) správu nebytových prostorů ve spoluvlastnictví členů společenství podle
§ 24 dost. 4 zákona,
c) další povinnosti, které vyplynou pro vlastníky jednotek, případně pro společenství ze zvláštních právních předpisů.
5) Společenství je oprávněno sjednat smlouvu o zástavním právu k jednotce, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech budovy, k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou budovy, a to se souhlasem vlastníka jednotky.
6) Úkony dle čl. I může společenství pověřit správce. Rozsah činnosti včetně úplaty za jejich provedení, po dohodě se správcem, odsouhlašuje shromáždění. Předmět činnosti správce, jeho povinnosti, pravomoci a odpovědnost budou uvedeny ve zvláštní smlouvě uzavřené mezi společenstvím a správcem.


Čl. II
Orgány společenství

1) Orgány společenství jsou:
a) shromáždění vlastníků jednotek v budově (dále jen „shromáždění“),
b) výbor společenství (dále jen „výbor“).
2) Výbor volí a odvolává shromáždění. Členem výboru může být pouze vlastník jednotky v budově.
3) Orgány společenství hlasují veřejně.
4) Funkční období členů výboru činí 5 let a počíná dnem jejich zvolení. Na svém prvním zasedání výbor zvolí předsedu a místopředsedu. První zasedání výboru svolává jeho nejstarší člen, který také řídí jeho zasedání do zvolení předsedy.
5) Členem výboru může být zvolena pouze osoby starší 18 let a svéprávné.
6) Člen společenství může být zvolen pouze do jednoho orgánu.
7) Členům výboru může být poskytnuta odměna za výkon funkce, její výši schvaluje shromáždění.
8) O průběhu schůze shromáždění  schvalovány nebo měněny stanovy společenství, musí být pořízen notářský zápis, k němuž se přikládají schválené stanovy společenství.
9) Člen výboru může být volen opětovně.
10) Člen výboru může být během funkčního období shromážděním odvolán, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně poruší povinnosti vyplývající z činnosti voleného orgánu společenství, případně, je-li neomluveně nečinný po dobu nejméně šesti měsíců. Člena výboru odvolává shromáždění, které je povinno na stejném zasedání zvolit nového člena. Účinky odvolání a volby nastávají v den konání shromáždění, které tyto úkony provedlo.
11) Člen výboru může během funkčního období odstoupit. Odstoupení oznamuje člen výboru písemně orgánu společenství, jehož je členem. Odstoupení je účinné ode dne, kdy jej vzal výbor na vědomí. Pokud výbor nevezme odstoupení na vědomí do třiceti dnů ode dne doručení oznámení člena o odstoupení, zaniká odstupujícímu členovi jeho funkce třicátým dnem po doručení oznámení o odstoupení z funkce.
12) Za člena výboru, který odstoupil nebo byl odvolán, provede shromáždění novou volbu, a to do 60 dnů po zániku jejich funkce. Odstoupení nebo odvolání člena výboru nezbavuje tohoto člena závazků ani práv plynoucích z výkonu funkce v orgánu společenství, které nastaly v době, kdy tuto funkci vykonával.


Čl. III
Shromáždění

1) Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění.
2) Do výlučné pravomoci shromáždění náleží rozhodování:
a) o věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy podle § 4 zákona,
b) o schválení nebo o změně stanov,
c) o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám se souhlasem vlastníků jednotek,
d) o změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí budovy,
e) rozhodování o výši příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí budovy, popřípadě dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí vlastníků vybírány,
f) stanovení výše odměny členů výboru,
g) o volbě účetní soustavy, ve které společenství vede své účetnictví,
h) o subjektu, se kterým má být uzavřena smlouva o výkonu správy budovy
a pozemku a výkonu činností uvedených v čl. I.
3) Shromáždění svolává nejméně jedenkrát v kalendářním roce výbor, shromáždění musí být svoláno rovněž z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. Neplní-li výbor povinnost svolat shromáždění, mohou jej svolat vlastníci jednotek, kteří mají aspoň jednu čtvrtinu hlasů. Jimi zvolený člen řídí pak schůzi tohoto shromáždění.
4) Pokud není zvolen výbor, svolává shromáždění vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu, jinak vlastníci jednotek, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku.
5) O svolání shromáždění musí být členové společenství písemně vyrozuměni nejméně 15 dní před konáním schůze shromáždění. Pozvánka musí obsahovat datum a hodinu, místo a program jednání schůze shromáždění. K pozvánce se připojují podklady k nejdůležitějším bodům jednání shromáždění nebo informace o tom, kde se může člen společenství s těmito podklady seznámit.
6) Jednání shromáždění organizuje a řídí předseda výboru, není-li tento přítomen řídí shromáždění člen výboru, kterého řízením shromáždění výbor pověřil. Podklady pro jednání shromáždění připravuje výbor.
7) Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů, k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků.
8) Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech budovy, spoluvlastníci jednotky mají jeden hlas. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, se po dalším objasnění řešeného problému hlasuje znovu. Je-li výsledkem tohoto opětovného hlasování rovnost hlasů, nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, rozhoduje na návrh kteréhokoliv vlastníka jednotky soud. Jde-li o důležitou záležitost, může přehlasovaný vlastník jednotky požádat soud, aby o ní rozhodl (§ 11 odst. 3 zákona).
9) K přijetí usnesení shromáždění o věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy podle bodu 2 písm. a), o schválení nebo o změně stanov podle bodu 2 písm. b), je zapotřebí tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek.
10)  K přijetí usnesení shromáždění o tom, zda budou uzavřeny smlouvy o zástavním právu k jednotkám se souhlasem vlastníků příslušných jednotek podle bodu 2 písm. c), je zapotřebí tříčtvrtinové většiny hlasů všech vlastníků jednotek.
11) K přijetí usnesení shromáždění o změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož
i o podstatných změnách týkajících se společných částí budovy je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek.

12) Jsou-li členy společenství pouze tři vlastníci jednotek, je zapotřebí k přijetí usnesení souhlas všech vlastníků jednotek.
13) Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
a) datum a místo konání shromáždění,
b) přijatá usnesení,
c) výsledky hlasování,
d) námitky členů proti rozhodnutí společenství, kteří požádali o jejich zaprotokolování,
e) označení spoluvlastníků jednotky, kteří hlasovali za společného člena.
14) Přílohu zápisu z jednání shromáždění tvoří podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům a pozvánka na shromáždění.


Čl. IV
Výbor

1) Výbor je statutárním a výkonným orgánem společenství. Výbor musí být alespoň tříčlenný.
2) Výbor zvolí ze svých členů předsedu.
3) Za výbor jedná navenek předseda výboru nebo výborem písemně pověřený člen výboru. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezbytný podpis předsedy
a dalšího člena výboru
4) K platnosti zvolení členů výboru je zapotřebí, aby na schůzi shromáždění byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Člen výboru je zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků jednotek. Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech budovy.
5) Pokud nejde o věci ve výlučné pravomoci shromáždění nebo pokud si rozhodování v určitých věcech shromáždění nevyhradilo, rozhoduje výbor. Výbor plní usnesení shromáždění a podává mu za svou činnost. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor svolává jeho předseda nebo výborem pověřený člen výboru.
6) Nesvolává-li v dohodnutých lhůtách výbor předseda, může tak učinit místopředseda. Není-li místopředseda zvolen, mohou zasedání výboru svolat jeho další dva členové.
7) Výbor svolává shromáždění, připravuje podklady pro jeho jednání a řídí a organizuje jeho jednání.
8) Výbor nebo správce, je-li pověřen, zejména
a) jedná ve věcech správy budovy, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění nebo pokud si je shromáždění nevyhradilo,
b) rozhoduje o výši záloh na úhradu za jednotlivé služby a o způsobu rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky, není-li rozúčtování úhrad za služby stanoveno zvláštním právním předpisem, např. o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu,
c) odpovídá za vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládá ji shromáždění ke schválení,
d) odpovídá za podání přiznání k daním, pokud tato povinnost pro společenství vyplývá ze zákona,
e) odpovídá za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromáždění, usnesení apod.,
f) sjednává dohody o provedení prací, o dodávce služeb, kontroluje jejich kvalitu
a provádí úhradu za provedené dodávky služeb,
g) činí opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků jednotek na příspěvcích na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí budovy, popřípadě budovy jako celku a záloh na služby, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování,
h) má právo vyzvat vlastníky jednotek, aby do doby, než vlastník jednotky dlužící zálohy na služby své dluhy uhradí, složili na účet společenství zálohu na pokrytí těchto dluhů, aby nedošlo k platební neschopnosti společenství a dodávka služeb nebyla přerušena.
9) Z jednání výboru se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
a) datum a místo konání,
b) přijatá usnesení,
c) výsledky hlasování členů výboru,
d) námitky členů výboru proti rozhodnutí výboru, kteří požádali o jejich zaprotokolování,
e) podpis předsedy a všech zúčastněných členů výboru.
10) Člen výboru odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením své právní povinnosti. Odpovědnosti se člen výboru zprostí, prokáže-li, že škodu nezavinil. Odpovědnosti se člen výboru též zprostí tehdy, jestliže nesouhlasil s rozhodnutím výboru, z jehož plněním vznikla společenství škoda, a nechal si svůj nesouhlas zaprotokolovat v zápise o jednání výboru, které přijalo předmětné rozhodnutí.


Čl. V
Vznik členství, evidence členů společenství

1) Členy společenství se stávají fyzické a právnické osoby, které nabyly vlastnictví jednotky v budově, a to dnem vzniku společenství nebo dnem nabytí vlastnictví jednotky.
2) Členství ve společenství vzniká a současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky. Spoluvlastníci jednotek jsou společnými členy společenství a mají nedělitelný hlas o velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech budovy.
3) Jména členů společenství včetně jejich spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku při jeho vzniku jsou uvedena v příloze těchto stanov. Seznam členů včetně jejich spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
a pozemku je veden a aktualizován v knize členů společenství.


Čl. VI
Práva a povinnosti člena společenství

1) Člen společenství má právo zejména:
a) účastnit se veškeré činnosti společenství,
b) podílet se stanoveným způsobem na rozhodování shromáždění,
c) volit a být volen do orgánů společenství, splňuje –li stanovené podmínky,
d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti společenství,
e) obdržet vyúčtování příspěvků na výdaje spojené se správou budovy a záloh na úhradu za služby, které byly poskytnuty na účet společenství,
f) nahlížet do všech podkladů týkajících se činnosti společenství a na svůj náklad žádat o pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto podkladů.
2) Člen společenství je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů společenství,
b) řídit se při užívání společných částí budovy, pozemku a společných zařízení budovy právními předpisy, rozhodnutím orgánů společenství a pokyny výrobce či správce technických zařízení,
c) neprodleně upozorňovat výbor na závady vzniklé na společných částech budovy, jakož i na jednání jiných osob a na další skutečnosti, které společné části budovy poškozují, a dále podle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování, včetně činnosti směřující k předcházení škod,
d) hradit stanovené příspěvky na výdaje spojené se správou budovy a stanovené příspěvky na opravy, rekonstrukce a modernizace budovy a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech budovy, neurčuje-li písemná dohoda všech vlastníků jednotek jinak,
e) hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a nedoplatky vyplývající z vyúčtování,
f) umožnit na předchozí vyzvání vstup do jednotky osobám pověřeným kontrolou, prováděním oprav a úprav souvisejících s opravami ostatních jednotek a budovy jako celku,
g) odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech budovy způsobil sám vlastník jednotky nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, nebo nájemci či podnájemci a příslušníci jejich domácnosti,
h) zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práv ostatních členů společenství
a podstatně omezoval nebo znemožňoval výkon jejich práv,
i) umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a umožnit odečet naměřených hodnot osobně členu výboru nebo osobou písemně pověřenou výborem k odečtu naměřených hodnot,
j) oznámit bez zbytečného odkladu výboru nabytí vlastnictví jednotky, nebo převod vlastnictví jednotky,
k) oznamovat výboru změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
3) Úpravy, jimiž se mění vzhled budovy, může člen společenství provádět jen se souhlasem všech členů společenství. Úpravy, jimiž se mění vnitřní uspořádání budovy
a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech budovy, může člen společenství provádět jen na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi členy společenství.


Čl. VII
Zánik členství ve společenství

1) Členství ve společenství zaniká:
a) úmrtím člena společenství – fyzické osoby,
b) převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,
c) zánikem člena společenství – právnické osoby,
d) zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství.
2) Společné členství spoluvlastníků zaniká i tehdy, pokud v důsledku úmrtí nebo zániku jednotek zůstane ze spoluvlastníků pouze jediný vlastník jednotky.


Čl. VIII
Úhrada nákladů spojených se správou budovy a úhrada záloh za služby

1) Platby a zálohy podle čl. VI bod 2 písm. d) a e) platí členové společenství měsíčně v částkách a termínech stanovených shromážděním, a to na účet společenství, pokud shromáždění nestanoví jinak.
2) O vyúčtování záloh podle čl. VI. bod 2 písm. d) rozhoduje shromáždění jednou ročně.
3) Nevyčerpaný zůstatek na zálohách na správu budovy, rekonstrukce a modernizace se s jednotlivými členy společenství nevypořádává a převádí se do následujícího roku, pokud shromáždění nestanoví jinak.
4) Zálohy na úhradu za služby podle čl. VI bod 2 písm. e) je výbor povinen jednou ročně vyúčtovat, a to nejpozději do 90 dnů po skončení zúčtovacího období stanoveného zvláštním právním předpisem. Vzájemné vypořádání přeplatků a nedoplatků se provede nejpozději do 30 dnů po vyúčtování záloh. Je-li správou budovy pověřen správce, plní ustanovení tohoto bodu na základě smlouvy správce.


Čl. IX
Hospodaření společenství

1) Společenství spravuje svěřené peněžní prostředky vlastníků jednotek, které skládají členové společenství na náklady spojené se správou společných částí budovy a pozemku a zálohově na úhradu za služby.
2) Společenství může se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů společenství zajišťováním činnosti podle bodu 1 pověřit jinou osobu (správce).
3) Společenství vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


4) Případný zisk z hospodaření společenství může být rozdělen mezi členy společenství po schválení účetní závěrky na základě souhlasu všech členů společenství, zisk se rozdělí podle velikosti spoluvlastnických podílů členů společenství na společných částech budovy a pozemku. V daňových záležitostech se postupuje podle zvláštních předpisů.
5) Členové společenství ručí za závazky společenství spojené s hospodařením společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech budovy.


Čl. X
Zánik společenství

Společenství zaniká v případě zániku domu a v případech uvedených v § 5 odst. 6 a 7 zákona.

 

Dodatek č. 1 ke Stanovám


Společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona a. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“).

Název společenství: Společenství vlastníků Moskevská 1111/1c,
Sídlo společenství: Moskevská 1111/1c, Havířov – Město, PSČ 736 01, IČ: 26797801


dodatek upravuje znění následujících článků:

Čl. III
Shromáždění

15)  K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby a o změně stavby je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech budovy, spoluvlastníci jednotky mají jeden hlas.

Dodatek nabývá